197/2014. (XII. 1.) számú határozata – A Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának intézményi átszervezést nem eredményező módosításáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

197/2014. (XII. 1.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Nagymarosi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján intézményátszervezést nem eredményező módosítását, amely az Elsővölgyi feladat ellátási helyen a felvehető maximális gyermeklétszámot nem érintő új csoport létesítését jelenti, az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű Alapító Okirat tervezet alapján elfogadja.

 

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

 

 

Határidő: 2014. december 10.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. december 2.

 

Dr. Horváth Béla jegyző