196/2013. (X. 14.) számú határozata – Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről, önrész vállalásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
196/2013. (X. 14.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület igénylés benyújtását határozza el a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján, a kiegészítő támogatás biztosítására.
 
A 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülő számának átlaga (110 fő) alapján 1,5 m3/ellátott, összesen 165 m3 tűzifa mennyiséget igényel.
A támogatás 2000 Ft/m3 összegű önrészét és a szállítási költséget vállalja, 2013. évi költségvetése szociális segélyek előirányzatából biztosítja.
 
Felkéri a polgármestert az igénylés benyújtására.
 
 
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 14.
 
Dr. Horváth Béla jegyző