173/2012. (IX. 24.) számú határozata – A Német u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan padlástere használata tárgyában hozott határozat módosítása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
173/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület  a Nagymaros, Német utca 28. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 547 m2 területű ingatlan padlástere használata tárgyában hozott 149/2012. (VII. 16.) számú határozatát módosítva a használat időtartamára 2012. december 31. napjáig használati díjat nem kér.
 
Felkéri a jegyzőt a használati megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
 
 
Határidő:2012. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                                                
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző