17/2017. (I. 30.) számú határozat – Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

17/2017. (I. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján, tekintettel az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontjára és (5) bekezdésére 2017. január 1. napjától 191 000 Ft összegben állapítja meg.

Az Mötv. 80. § (3) bekezdése szerint az alpolgármester a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 28 650 Ft.

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésére.

 

 

Határidő: 2017. február 3.

Felelős: jegyző

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2017. január 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző