171/2010. (X. 11.) számú határozata – Képviselői tiszteletdíj megállapítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
171/2010. (X. 11.) számú határozata


A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak mértékét az 1994. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése alapján 2010. október 11. napjától az érvényes köztisztviselői illetményalap 2,2-szeres szorzatában, 85 030 Ft/hó összegben állapítja meg.

A bizottság elnöki kiegészítést az alapdíj 90 %-ában, a bizottsági tagi kiegészítést pedig az alapdíj 45 %-ában határozza meg.

Felkéri a jegyzőt a tiszteletdíjakat megállapító rendelet előkészítésére, elfogadását követően pedig tiszteletdíjak számfejtése és kifizetése iránti intézkedésre.

Határidő: 2010. november 10.
Felelős: jegyző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
 jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 12.