165/2012. (IX. 24.) számú határozata – 1857/2 hrsz. alatti (Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló) önkormányzati ingatlan bérlet feltételei módosítására vonatkozó kérelemről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
165/2012. (IX. 24.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló 1857/2 hrsz-ú, pavilon megnevezésű, 300 m2 területű ingatlan bérlője, Ógel Józsefné (Visegrád, Nap u. 3/4.) kérelmére a 124/2012. (V. 29.) számú határozatban a 2012. november 1. napjától kezdődő bérleti szerződés megállapított feltételeinek a bérlő által kért módosítását elfogadja, így vis maior esemény (így különösen árvíz) esetén 5 napot meghaladó zárva tartás időtartamára a bérlő mentesül a bérleti díj fizetés alól, továbbá vis maior esemény esetén a bérleti díjba beszámítható helyreállítási költség legmagasabb összegét 500 000 Ft-ban állapítja meg.
 
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés tervezete döntésnek megfelelő módosítására, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert a további feltétel teljesülése esetén annak aláírására.
 
 
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: polgármester, jegyző
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző