164/2013. (IX. 16.) számú határozata – Folyószámlahitel igénybevételéről (rendelkezésre álló keret egy része meghosszabbításáról döntés)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
164/2013. (IX. 16.) számú határozata
 
 
1. Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 000 000 Ft összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.-től történő felvételéről döntött.
 
A hitel futamidejét 2013. szeptember 30. napjától 2013. december 20. napjáig határozza meg.
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére.
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a 2011. augusztus 29. napján kelt, ÖB-8400-2011-0683/J számú, 180 000 000 Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés jelen folyószámlahitel igénylésre is kiterjed, ezen folyószámlahitel fedezetét is képező ingatlanok:
 
Ingatlan megnevezése:                            kivett épület, udvar
Ingatlan címe:                                         2626 Nagymaros, Váci út 49.
Ingatlan helyrajzi száma, fekvése:            1879/4 hrsz., belterület, 1029 m2
 
Ingatlan megnevezése:                            kivett strandfürdő
Ingatlan címe:                                         2626 Nagymaros, Váci út 49.
Ingatlan helyrajzi száma, fekvése:            1879/5 hrsz., belterület, 2541 m2.
 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja.
 
 
Határidő:2013. szeptember 27.
Felelős: polgármester
 
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                                        
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. szeptember 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző