159/2010. (IX. 27.) számú határozata – A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
159/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola módosított Alapító Okiratát – amely a költségvetési szerv alapfeladatai között szereplő sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása és nevelése tekintetében a fogyatékosság típusainak részletes felsorolását tartalmazza – megismerte és elfogadja.

Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.

Határidő: 2010. október 15.
Felelős: jegyző

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.