158/2010. (IX. 27.) számú határozata – A Váci út 21. szám alatti önkormányzati ingatlan helyiségének bérbeadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
158/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület Szigeti-Benedek Hajnalka kérelmére határozatlan időre bérbe adja a Nagymaros Váci út 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bejárattól jobbra eső első, külön bejáratú helyiségét jóga oktatás céljára, heti egy alkalommal, 2 óra időtartamban, alkalmanként 1250 Ft bérleti díjért.
A szerződésben az önkormányzat számára azonnali hatályú felmondás lehetőségét kell biztosítani.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére

Határidő: 2010. október 1.
Felelős: polgármester

K.m.f.
 

Petrovics László s.k. 
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.