158/2012. (IX. 24.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. Kiemelt rendezvények értékelése
3. A közterület-használat rendjéről szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása (piaci helypénz módosítása), és a piac házirendjének kiegészítése
4. Közbeszerzési eljárásban közbenső döntés meghozatala
5. 1857/2 hrsz. alatti (Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló) önkormányzati ingatlan bérlőjének a bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelméről döntés
6. Nagymarosi Motorcsónak SE tájékoztatója az egyesületben történt változásokról (szóbeli)
7. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, költségvetési rendelet módosítása
8. Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról, helyi adórendelet módosítása
9. Az általános iskola működtetése államtól való átvállalásáról szóló szándéknyilatkozat megtétele
10. Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
11. A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének tárgyalása (rendeletalkotás társadalmi részvétel)
12. Sürgősségi orvosi ügyeleti ellátást biztosító gépkocsi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
13. Egyebek
a) Külterületi utak építése tárgyban hozott határozat módosítása
b) képviselői kérdések
14. Gondozási Központ felvételi kérelmek tárgyalása
15. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
16. Helyi adó fizetési kötelezettséget érintő késedelmi pótlék elengedésével kapcsolatos döntés meghozatala (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k.  polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

A kivonat hiteléül:
2012. szeptember 25.

Dr. Horváth Béla jegyző