145/2012. (VII. 16.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola intézményvezetői munkaköre betöltésére benyújtott pályázat elbírálása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
145/2012. (VII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola igazgatói munkaköre betöltésére kiírt pályázati felhívásra Fábián Szabolcs (Verőce, Szamos u. 10.) pályázó által benyújtott pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
 
A pályázat alapján, figyelembe véve a véleményezési joggal érintett szervezetek egyöntetű támogató véleményét is, Fábián Szabolcsot2012. augusztus 1-től kezdődő 5 év határozott időtartamra a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola intézményvezetői (igazgatói) feladatai ellátásával megbízza.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.
 
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására, és felkéri a jegyzőt annak előkészítésére, és a Magyar Államkincstár részére való megküldésére.
 
 
Határidő:2012. augusztus 1.
Felelős:polgármester,jegyző
A végrehajtás végzi:személyügyi ügyintéző
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
                  
A kivonat hiteléül:
2012. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző