136/2015. (VIII. 17.) számú határozat – Önkormányzati tulajdonú 11001 hrsz-ú árok ingatlanra szolgalmi jog alapítása iránti kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

136/2015. (VIII. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Köbölvölgy 11001 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, kivett, árok megnevezésű ingatlanon a 11644 hrsz-ú telek javára vízvezeték szolgalom bejegyzéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá:

a)    A vízelvezető árok burkolatát eredeti állapotba kell helyre állítani. A vezeték nyomvonalat réteges tömörítéssel kell visszatemetni és eredeti állapotba kell helyreállítani.

b)   Amennyiben a csapadékvíz később kimossa a bolygatott talajt, akkor azt a 11644 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosának kell helyreállítania, és a szomszédos ingatlanokban a kivitelezés során esetlegesen keletkező károkat meg kell téríteni.

c)    A kérelmezőnek a 11644 hrsz-ú ingatlanról az épületfeltüntetési vázrajzot el kell készíteni és az Önkormányzat részére is be kell nyújtani 2015. október 1. napjáig.

d)   A 11644 hrsz-ú ingatlan gépjárművel való megközelítéséhez a 11001 hrsz. árok nem használható.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi bejegyzés ügyében a szerződés és a vázrajzok aláírására.

 

Határidő: 2015. november 1.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

            

 

A kivonat hiteléül:

2015. augusztus 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző