115/2015. (VI. 29.) számú határozat – Védőnői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

115/2015. (VI. 29.) számú határozata

 

A Képviselő-testület az egyik védőnői körzet – Csányi Krisztina védőnő jogviszonya július 31. napjával történő megszűnése miatti – megüresedésére tekintettel a következő tartalommal pályázat kiírásáról dönt:

Pályázati feltételek:

a) egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés (védőnői oklevél).

b) büntetlen előélet, tizennyolcadik életév betöltése, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret.

A pályázathoz csatolni kell:

1. végzettséget igazoló okiratok másolata,

2. 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata.

Ellátandó feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok.

A kinevezés határozatlan időre történik, négy hónapos próbaidő kikötésével.
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. július 25.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, vagy személyesen, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Védőnői pályázat”

A pályázat elbírálásának ideje, módja: A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő első ülésén a polgármester javaslata alapján dönt.

 

Felkéri a jegyzőt a felhívás kormányzati személyügyi szolgáltató központ oldalán, valamint az önkormányzat honlapján való megjelentetésére.

 

Határidő: 2015. július 5.

Felelős: jegyző

K.m.f.

                         

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                          

A kivonat hiteléül:

2015. június 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző