114/2013. (VI. 24.) számú határozata – Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről döntés – 1813 helyrajzi szám

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
114/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
1.    Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő 2626 Nagymaros, Molnár utca 1. szám és 1813 helyrajzi számon felvett, kivett, rendőrség megnevezésű, 792 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.    Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban meghatározott (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan-nyilvántartásnak és a településrendezési besorolásnak megfelelően középület célra kívánja felhasználni.
3.    Nagymaros Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.    Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 1813 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 1813 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
 
 
Határidő:2013. június 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző