113/2013. (VI. 24.) számú határozata – Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről döntés – 2610 helyrajzi szám

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
113/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
1.    Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Nagymaros 2610 helyrajzi számon felvett, kivett, közpark megnevezésű, 18 234 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.    Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban meghatározott (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan-nyilvántartásnak és a településrendezési besorolásnak megfelelően közterület, közpark, közlekedési felület, reprezentatív sétány célra kívánja felhasználni.
3.    Nagymaros Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.    Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan Natura 2000 védettség alatt áll, és az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 2610 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 2610 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
 
Határidő:2013. június 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
K.m.f.
                    
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
                  
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző