111/2012. (V. 29.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
111/2012. (V. 29.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Váci Rendőrkapitányság és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója
3.    Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója
4.    A Napközi Otthonos Óvodában 2013. januárjától nyugdíjazás miatti felmentési időre párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulásról döntés
5.    Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról döntés
6.    Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, szakmai programja jóváhagyásáról döntés
7.    Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a Nevelési Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, alapító okirat módosítása folyamata jelenlegi állásáról
8.    A közterületek használatáról szóló 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása
9.    Önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről döntés
10. Rákóczi út 58. szám alatti ingatlan helyi védettségének megszüntetésére irányuló kérelemről döntés
11.     Külterületi utak építésére tervezett előirányzat célzott felhasználására javaslat
12.     1857/2 hrsz. alatti (Hunyadi sétány Magyar utca sarkán álló) önkormányzati ingatlan további bérletére vonatkozó kérelemről döntés
13.     Egyebek (pl. képviselői kérdések)
a)    Szálloda épületrészének használatba adásáról döntés
14.     Városi kitüntetések adományázásáról döntés (zárt ülés)
15.     Pest Megyei kitüntetésekre javaslattétel (zárt ülés)
16.     Gazdálkodási csoport korábbi munkavégzéséről készült vizsgálati jelentés tárgyalása (zárt ülés)
17.     Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
 
                                         
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző