104/2013. (V. 27.) számú határozata – Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítása támogatásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
104/2013. (V. 27.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára az Új u. 1. szám alatti ingatlan kapujának 2009-ben már javasolt felújításának támogatásáról dönt.
 
Berezvai Rita és Berezvai László (Nagymaros, Új u. 1.) kérelmezők részére 200 e Ft támogatást állapít meg.
 
A támogatás fedezetét a tervtanács működési költségei 150 e Ft előirányzatának e célra történő átcsoportosításával biztosítja, kiegészítve további 50 e Ft-tal a polgármesteri keret terhére.
 
Felkéri a polgármestert a támogatás kifizetésére.
 
 
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.      
polgármester                                                
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző                 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. május 28.
 
Dr. Horváth Béla jegyző