100/2011. (V. 30.) számú határozata – Nagymaros Város Képviselő-testülete 66/2011. (IV. 6.) számú határozata alapján kötött megállapodás módosításának kezdeményezése

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerekegylet Közhasznú Egyesület kezdeményezésére az Egyesülettel a 66/2011. (IV. 6.) számú határozat alapján megkötött megállapodás módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
 
1.)    A megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződő felek rögzítik, hogy Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő testülete 100/2011. (V. 30.) számú határozatával ingyenesen használatba adja az egyesület részére a Fő tér középső harmada (Váci út feletti rész, 1848/3 hrsz) középső burkolt részének közterületét és a gépkocsiból áruló árusok parkolásához szükséges parkolóhelyet (melyet az Egyesület lekerítéssel biztosítja), 2011. június 4. – 2011. október 30. közötti időszakra, őstermelői árusítással egybekötött rendezvények tartása céljára, heti egy alkalommal, szombati napokon 7-13 óráig. 
 
2.)    A megállapodás 2.2. pontjának c.) alpontja az alábbiak szerint módosul:
…. a rendezvény helyszínét az 1. pontban meghatározott időpontokban és időtartamban – kivételt ez alól az önkormányzat által szervezett rendezvények időpontja jelent – a rendezvény céljára az egyesület részére rendelkezésre bocsátani. Amennyiben fenti okból az Önkormányzat a helyszínt biztosítani nem tudja, pót-helyszínt az egyesület meghallgatásával a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jelöl ki.
 
Határidő: 2011. június 4.
Felelős: polgármester
K.m.f.
                                         
    Petrovics László s.k.                                            dr. Horváth Béla s.k.