51/2013. (III. 25.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2. A Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata, rendelet-módosítás
3. Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása
4. Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
5. Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelmének tárgyalása
6. Közlekedési rend felülvizsgálata
7. Közterület felújítás, – építés tervezéséről, ütemezéséről döntés
8. Közterület-használati díj felülvizsgálatára vonatkozó kérelem tárgyalása
9. Településképi véleményezési eljárásról, illetve esetlegesen a települési tervtanácsról szóló rendelet-tervezetek tárgyalása
10. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
11. Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása, vagyongazdálkodási terv elfogadása
12. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
13. Egyebek (pl. képviselői kérdések)
14. Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés
15. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester
dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2013. március 26.

Dr. Horváth Béla jegyző