42/2017. (II. 27.) számú határozat – Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

42/2017. (II. 27.) számú határozata

 

 

1.    Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Nagymaros 1500/17 helyrajzi számon felvett, kivett, út megnevezésű, 3 476 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2.    Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban meghatározott (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan-nyilvántartásnak és a településrendezési besorolásnak megfelelően, illetve ha a terület egybeni hasznosítása úgy kívánja, a funkció területen belüli áthelyezésével kívánja hasznosítani.

3.    Nagymaros Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.

4.    Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.

5.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 1500/17 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 1500/17 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

 

Határidő: 2017. július 31.

Felelős: polgármester, városfejlesztési csoport

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                  

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

A kivonat hiteléül:

2017. február 28.

 

Dr. Horváth Béla jegyző