198/2013. (X. 28.) számú határozata Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
198/2013. (X. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Napközi Otthonos Óvoda beszámolója a 2012/2013. tanévről és 2013/2014-es tervek
3.    Gondozási Központ módosított szakmai programja jóváhagyása
4.    Gondozási Központban nyugdíjazás miatti felmentési idő alatti párhuzamos foglalkoztatáshoz hozzájárulás kérése
5.    2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
6.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
7.    Háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezet tárgyalása
8.    Parkolóhely megváltás fizetésével kapcsolatban benyújtott kérelemről döntés
9.    A közterület-használat rendjéről 3/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása (piaci házirend módosítása)
10.     Közmeghallgatás értékelése
11.     Egyebek (képviselői kérdések):
a)    Váci Rendőrkapitányság vezetője kinevezéséhez hozzájárulás adása
b)    Nagymarosi Borbarátok Köre MVH pályázati benyújtásához támogatás iránti kérelme
c)    Zöldfa utcai közvilágítás bővítés
d)    Árvízi szoborállítás
e)    Szálloda utcai lakás ideiglenes szükséglakásként történő használatba adásáról döntés
12.     Váci út 21. szám alatti képzőművészeti galéria és kávézó bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról döntés
13.    Gyermekjóléti és családsegítő feladat ellátására létrejött társulási megállapodás felülvizsgálata
14.    2014. évi költségvetési koncepció
15.     Gondozási Központ térítési díj tartozás elengedése iránti kérelem elbírálása (zárt ülés)
16.     Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
K.m.f.
                                        
Petrovics László s.k.                                                     dr. Horváth Béla s.k.
                      polgármester                                                                                jegyző