165/2013. (IX. 30.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
165/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.    Gondozási Központban térítési díj elengedéséről, illetve felvételi kérelemről döntés
     (zárt ülés)
2.    Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
3.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
4.    2013. évi kiemelt rendezvények értékelése
5.    Tájékoztatás a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról
6.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi létszámbővítési kérelméről döntés
7.    Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi térítési díja megállapítása
8.    Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetése I. félévi végrehajtásáról, költségvetési rendelet módosítása
9.    Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megszűnésének jóváhagyása
10.     Belső ellenőrzési feladat ellátására megbízás adása, ellenőrzési témák meghatározása
11.     Szálloda utcai lakás bérbevételére vonatkozó kérelem tárgyalása
12.     Mainzi utcai P+R parkoló kialakítására ingatlan biztosításáról hozott korábbi döntés megerősítése
13.     Hévízkút létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély (6.2/D/63 vízi könyvi
       számú) módosításához szükséges környezeti hatásvizsgálat megrendeléséről döntés
14.     Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés (Szálloda átjátszó állomás) módosítására
irányuló kérelme tárgyalása
15.     Önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntés
16.     Külterületi út elnevezése iránti kérelemről döntés
17.     Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 2014. évi fordulójához csatlakozás
18.     Rendőrségi támogatásokról (lakáshasználat, gépkocsi) döntés
19.     Egyebek (képviselői kérdések)
a)    A Nagymarosi Piac házirendje módosítására vonatkozó beadvány tárgyalása,
b)    Közbeszerzési Terv módosítása.
 
K.m.f.
 
                                        
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
                       
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző