137/2014. (IX. 30.) számú határozata – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

137/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

 

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    Az önkormányzat 2014. évi költségvetése első félévi teljesítéséről szóló beszámoló

3.    Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról

4.    Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve

5.    Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. gyermekétkeztetési költsége térítési díjjal nem fedezett rezsiköltsége megtérítésére kötött szerződés módosítása

6.    Rákóczi Ferenc út 88. szám előtti 1275/3. helyrajzi számú közterület parkolási célú bérbe vétele iránti kérelemről döntési javaslat

7.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához csatlakozásról döntés

8.    A településképi véleményezési és bejelentési eljárásról szóló 11/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet kiegészítése

9.    A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása, közterület-elnevezés rendjéről szóló rendelet megalkotása

10.    Közhasznú foglalkoztatottak étkezési utalvány biztosítása iránti kérelmének tárgyalása

11.    Egyebek

a) „Fehérhegyi vízelvezető út” című vis maior pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala

b) Szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatására igény benyújtásáról, önrész vállalásáról döntés

c) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2010. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

d) Az önkormányzat címere felhasználásához hozzájárulás iránti kérelemről döntés

12.    Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

13.    Gondozási Központ Idősek Otthonába történő felvételi kérelem elbírálása (zárt ülés)

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                          

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző