110/2014. (VII. 16.) számú határozata – Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
110/2014. (VII. 16.) számú határozata
 
1.       Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Nagymaros 1500/6 helyrajzi számon felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 120 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.       Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban meghatározott (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan-nyilvántartásnak és a településrendezési besorolásnak megfelelően közterület célra kívánja felhasználni.
3.       Nagymaros Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.       Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 1500/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 1500/6 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
 
Határidő: 2014. július 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
K.m.f.
                       
Petrovics László s.k.                                                    
polgármester
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 17.
 
Dr. Horváth Béla jegyző