7/2016. (I. 25.) számú határozat – Maros Nonprofit Kft. bérleti szerződés módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

7/2016. (I. 25.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület egyetért a Maros Nonprofit Kft.-vel fennálló bérleti szerződés oly módon történő módosításával, hogy a 2013. évben megépült árvízi tároló épület által elfoglalt 527,54 m2 területtel legyen korrigálva a 2013-2015. évre fizetendő bérleti díj. Erre és a bérlő által a 2013. évi bérleti díj teljes összegű megfizetésére tekintettel a 2014. évre fizetendő bérleti díjat elengedi.

 

Egyúttal úgy dönt, hogy 2015. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal a szerződés jogcímét bérletről használatra módosítja, és a használó általi közfeladat ellátásra tekintettel az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdése alapján ingyenesen adja a 1455/4 hrsz-ú földterület ingatlant a Maros Nonprofit Kft. használatába, a közfeladat ellátásának időtartamára.

 

Felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: polgármester

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. január 26.

 

Dr. Horváth Béla jegyző