61/2012. (III. 26.) számú határozata – EU Önerő Alap pályázat benyújtásáról döntés

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata nevében pályázat benyújtását rendeli el a Nagymaros – Fehérhegy – vízelvezetés KMOP-3.3.1/B-10-2010-0009 számú pályázat saját forrásának kiegészítése iránt.
A tervezett fejlesztés alapadatai:
 
 2012. év
 Összesen: (forint)
 1. EU Alapokból igényelt forrás összege
58 493 396
58 493 396
 2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás keretében biztosított összeg
10 322 364
10 322 364
 3. A Pályázó összes saját forrása (3.1.+3.2.)
7 646 196
7 646 196
 3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére vállalt saját forrás összege
7 646 196
7 646 196
 3.2. Hitel
0
 4. Egyéb források összesen (4.1.+ 4.2.+ 4.3.)
0
0
 4.1. Lakossági hozzájárulás
0
 4.2. Egyéb magánforrás
0
 4.3. Egyéb szervezetek támogatása
0
 5. A beruházás összköltsége (1.+2.+3.+4.)
76 461 956
76 461 956
 Az EU Önerő Alapból igényelhető támogatás maximális összege:
4 587 717
4 587 717
 A Pályázó által igényelt EU Önerő Alap támogatás összege:
4 587 717
4 587 717
A pályázatot a 4 587 717 forrás kiegészítés iránt kell benyújtani.
 
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
K.m.f.                                                 
Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
A kivonat hiteléül:
2012. március 27.
Dr. Horváth Béla jegyző