57/2010. (III. 29.) számú határozata – A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítmény-értékeléséhez a Hivatal kiemelt céljainak meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
57/2010. (III. 29.) számú határozata

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek kiemelt céljai:
a) Részt vesz az elfogadott költségvetés végrehajtásában az önkormányzat működőképességének megőrzését szem előtt tartva;
b) törekszik a polgárbarát, ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeinek megteremtésére, a működési feltételek javításával, a számítástechnikai eszközök és megoldások alkalmazásával;
c) a jogszabályoknak megfelelően előkészíti és lebonyolítja a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati általános választásokat;
d) részt vesz a fejlesztéshez szükséges pénzügyi források feltérképezésében, minél nagyobb mértékű forrás megszerzésében, az adó és egyéb kintlévőségek minimálisra szorításában, a bérleti díjak rendezésében;
e) részt vesz a megalkotandó helyi önkormányzati rendeletek tervezeteinek előkészítésében;
f) közreműködik az Állami Számvevőszék által megállapított hiányosságok maradéktalan felszámolásában;
g) törekszik a vállalkozási tevékenység ösztönzésére, fejlesztésére a civil szférával együttműködve;
h) a folyamatosan romló finanszírozási rendszerben a likviditás stabilitásának további biztosítására javaslatokat tesz az intézmények működésének racionalizálására, és megvizsgálja a feladatok kistérségi, mikro-térségi, települési szintű ellátásának és igénybevételének lehetőségeit;
i) az ÖNHIKI, valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatására vonatkozó igénynek az elérhető legmagasabb támogatást lehetővé tevő összeállítása és benyújtása;
j) a vagyongazdálkodási rendszer megfelelő felállítása az ÁROP projekt keretében beszerzésre kerülő program alkalmazásával, majd annak folyamatos működtetése;
k) a kistérségi szinten működő belső ellenőrzés munkájának segítése, megállapításai alapján a szükséges feladatok elvégzése, a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzés elvégzése;
l) a közterületek szisztematikus felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása, és az éves karbantartások, javítások tervszerű lebonyolítása;
m) szükség szerint a Település-szerkezeti Terv és a Helyi Építési szabályzat felülvizsgálatának előkészítése, a folyamatában közreműködés;
n) az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok tervszerű felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása és működtetése;
o) az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal történő gazdálkodás, így különösen a fejlesztési források megszerzéséhez szükséges ingatlanértékesítés, -hasznosítás hatékony ellátása;
p) törekszik a foglalkoztatás terén a kedvezmények és támogatások maximális kihasználására;
q) az út a munkához program megszervezése és lebonyolítása, a közfoglalkoztatási terv végrehajtása, felülvizsgálata és a jövő évi terv előkészítése;
r) törekszik a költségtakarékos működés elérésére, ennek érdekében munkája során fokozottan ügyel a közüzemi költségek csökkentésére, a vezetékes és mobiltelefon-, és gépkocsi használatot a feltétlenül szükséges mértékre korlátozza.

2. A köztisztviselő teljesítmény értékelésének alapját képező szempontok, elvárások:

a) Képviselje, és munkájában valósítsa meg a közszolgálat eszmeiségét;
b) szakmai munkáját elhivatottsággal, felelősségteljesen lássa el;
c) a törvényességet betartva hajtsa végre az önkormányzat szerveinek döntéseit;
d) legyen felkészült az állam, illetve az önkormányzat által meghatározott célok végrehajtására, ismerje munkaterületét és a vonatkozó jogszabályok alkalmazásában, legyen kellő jártassága;
e) a feladatait pontosan, határidőre és magas színvonalon teljesítse;
f) munkáját ügyfélcentrikusan, szolgáltató jelleggel végezze;
g) kommunikációjában legyen logikus, pontos, világos és lényegre törő;
h) vállalja mindenkor a felelősséget munkájáért, feladata érdekében tanúsítson nyíltságot és együttműködési készséget;
i) munkája, döntései során mindenkor érvényesüljön az objektivitás;
j) tanúsítson lojalitást, fedhetetlen magatartást mind munkavégzésében, mind magánéletében;
k) munkájában kövesse a költségtakarékosság elvét.

Határidő: 2010. április 30., ill. december 31.
Felelős: Jegyző

 

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 03. 31.
Jkv. vez.