46/2015. (III. 30.) számú határozat – Településrendezési eszközökkel kapcsolatos jogharmonizációs módosítás

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

46/2015. (III. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal a településrendezési eszközök felülvizsgálatát tartja szükségesnek.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításának megindításával kapcsolatban az alábbiakat határozza:

A módosítás célja a jogszabályi változások átvezetése, illetve a beépítésre szánt területen a közműellátásra vonatkozó előírások OTÉK-hoz igazítása.

 

Az érintett módosítandó szabályok a következők:

1.  HÉSZ 5. § (31) 4.

A közterület kapcsolati előírást ki kell terjeszteni a Szálloda utcára.

2.  HÉSZ 5. § (31) 6. c)

„hátsókert megengedett legkisebb mélysége 40 m”

Az előírás átgondolandó.

3.  HÉSZ 12. § (8) 9.

„Az épületek tetőidomát a Dunára néző telkek esetében az utcával párhuzamos gerinccel, a Dunára néző tetőfelületet csak kevéssé megbontott, tájba illeszkedő módon lehet kialakítani.”

 A megfogalmazás kétértelmű, úgy is értelmezhető, hogy csak utcával párhuzamos tetőgerincű épület építhető. Módosítása szükséges.

4.  SZT 2. Tervlap

A Pállya Celesztin u. elején, az északi oldalon, a 2009-ben átsorolt (Mko-2-ből Lke-V2-be) két telken (1171/1 és 1172 hrsz.-úak) hiányzik az övezeti jel: Lke-V2

5.  HÉSZ 15. § (1) 9. a)

A belterületen beépítésre szánt területeken építés és használati mód változás esetén kötelező a teljes közművezettség, azaz ezen belül a szennyvíz közcsatornába vezetése. Megvizsgálandó ennek feloldása oly módon, hogy a belterületen is a 15.§ (3) 1. e) előírása alkalmazható legyen.

6.  HÉSZ 5. § (32) – Lke-B7 övezet – Kittenberger u. teteje, Y

Megvizsgálandó a minimális telekméret 1000m2-re csökkentése, mert egy ilyen, nem túl jelentős módosítással a két telekből két építési telek válhat.

7.  Zebegény melletti 049/2 hrsz-ú telek

A 2013-as módosítás során kikerült az érintett önkormányzati telek hasznosítására és ehhez kapcsolódó rendezési tervi módosítására tett javaslat. Megvizsgálandó ennek felélesztése, újra gondolása.

8.  Mértékadó árvízszint

A rendezési tervben nincs benne olyan építési kötöttség, amely előírná, hogy a nem védett részeken lakó- és üdülőépület csak a mértékadó árvízszint felett építhető, ez pótlandó. Gazdasági épület építését továbbra is engedhetővé kellene tenni, olyan kitétel, hogy az esetleges elöntésről az Építtető tisztában legyen és azt felvállalja.

9.  HÉSZ 12. § (7) 3.c. pont, 12. § (8) 4. pont, 12. § (11) 5. pont, 12. § (12) 6. pont

Kötelező telepítési távolság eltörlése.

10. Kamilla utca és Nefelejcs utca közötti telkeken az Üh-K5 és Mko-2 övezeti határvonal módosítása

11. HÉSZ 12. § (9) 3. pont és 12. § (11) 4. pont

Üh-K3 és Üh-K5 övezetben az 5 méteres oldalkert előírás módosítása

12. Lakossági kérelem – 1. Őz u. vége

Az Őz u. végén, a gesztenyés felső részét szeretnék lakóterületbe sorolni.

13.  Lakossági kérelem – 2. Diófa utca feletti orom, hrsz.: 473/4

Az érintett telek átsorolását kérik Ev övezetből Üh övezetbe.

14.  Lakossági kérelem – 3. Zoltán u. 10., hrsz.: 1652

Az érintett övezetben (Lk-N1) kéri a szomszédos övezetben (Lke-A1K) megengedett hátsókerti beépítést.

15.  Lakossági kérelem – 4. Millennium sor 2., hrsz.: 1629

Az érintett telek átsorolását kérik Lke-A1K kertvárosias övezetből LK-A1K kisvárosias lakóterületbe, a szabadonálló beépítés helyett oldalhatáron állóval, a beépíthetőség 30%-ról 40%-ra emelésével, valamint az építménymagasság 4,5m-ről 7,5-re emelésével.

 

Felkéri a polgármestert a további tervezési árajánlatok mielőbbi bekérésére, valamint a módosítási folyamat megkezdéséről a jogszabályban előírt szervek értesítésére.

 

Határidő: 2015. április 30.

Felelős:  polgármester

Végrehajtja: Főépítész / Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

              

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. március 31.

 

Dr. Horváth Béla jegyző