36/2013. (II. 25.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Felvonulási lakótelep ABC

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló 2602/7 helyrajzi szám alatti, kivett, lakótelep besorolású, 1145 m2 területű üzlethelyiség ingatlanát 15 000 000 Ft áron értékesítésre, vagy bérbeadás útján történő hasznosításra kínálja fel, kereskedelmi üzlet működtetése céljára.
 
Bérbeadás esetén a bérleti díjat minimálisan havi 120 000 Ft összegben állapítja meg.
 
Az üzlet tevékenységi körétől eltérő működtetés, vagy annak hiánya esetére visszavásárlási jogot, bérlet esetén pedig 30 napos határidővel rendes felmondást kell kikötni.
 
Bérbeadás esetén a bérlő kötelessége saját költségen az ingatlant működésre alkalmas állapotba hozni, melynek előzetes költségvetés és tételes felmérés alapján elismert költségét a bérleti díjba beszámítani engedi.
 
A hirdetményt az önkormányzat honlapján, ingyenes ingatlan-portálokon kell megjelentetni, valamint szükséges üzletláncokat közvetlenül megkeresni.
 
Felkéri a polgármestert a hirdetmények feladására, egyúttal felhatalmazza a felhívásnak megfelelő ajánlat esetén az adásvételi szerződés megkötésére.
 
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: polgármester – városfejlesztési és városüzemeltetési csoport
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző
 
A kivonat hiteléül:
2013. február 26.