36/2010. (II. 22.) számú határozata – A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola igazgatói munkaköre betöltésére pályázat kiírása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2010. (II. 22.) számú határozata

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola igazgatói munkaköre betöltésére.
Pályázati feltételek:
a) az intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-szakvizsga;
b) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
c) legalább öt év, pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
d) az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
e) magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői gyakorlat,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyi lakos pályázata,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez az a pályázó, akinek további munkavégzésre irányuló jogviszonya nincs.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.

Ellátandó feladatok:
A közoktatásról szóló törvényben meghatározott intézményvezetői feladatok.

A vezetői megbízás 5 év – 2010. augusztus 1-től kezdődő, 2015. július 31-ig tartó – határozott időtartamra szól.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik. Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaigazgatói pályázat”

A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a közoktatási törvényben előírt véleményezési határidő lejártát követő első rendes – várhatóan 2010. május 31-i – ülésén dönt.

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.

Felelős: jegyző
Határidő: 2010. február 28.
A végrehajtás végzi: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 23.
Jkv. vezető