32/2013. (II. 25.) számú határozata – Napközi Otthonos Óvodában továbbtanulás támogatásáról döntés

A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvodában 1 fő óvodapedagógus német nemzetiségi óvodapedagógus szakon történő továbbtanulására 2013. évben 176 000 Ft előirányzatot biztosít.
 
Az előirányzat fedezetét az önkormányzat dologi előirányzatából átcsoportosítással biztosítja.
 
 
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester, gazdasági vezető, intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
 
 
                        
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző