252/2013. (XII. 12.) számú határozata – A 16401/3 hrsz. alatti sportpálya ingatlanon található telephely bérbeadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
252/2013. (XII. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Maros Trend Kft. részére az alábbi feltételekkel bérbe adja a 16401/3 hrsz-ú sportpálya ingatlan kézilabda pálya alatti körülkerített részét:
a)    Az ingatlanon található építési törmelék elszállításáról a bérlőnek saját költségén kell gondoskodnia,
b)   A bérleti díj mértéke havi 25 000 Ft,
c)    A felmerülő közüzemi díjakat – szükség szerint a bérlő költségére kiépítendő –almérőn mért fogyasztás alapján a bérlő köteles megfizetni,
d)   A bérlőnek kell gondoskodnia a telephely őrzéséről.
 
Felhatalmazza a Polgármestert, a bérleti szerződés megkötésére.
 
 
Határidő:2013. december 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. december 12.
 
Dr. Horváth Béla jegyző