232/2010. (XII. 20.) számú határozata – A Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírása

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
232/2010. (XII. 20.) számú határozata
 
 
Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Pedagógiai Szakszolgálat vezetői munkaköre betöltésére.
Pályázati feltételek:
a)szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
b)legalább öt év szakmai gyakorlat;
c)az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg történő, határozatlan időre szóló alkalmazás;
d)magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– intézményvezetői gyakorlat,
– azonos feltételek esetén előnyt élvez a helyismerettel rendelkező pályázó,
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
– részletes szakmai önéletrajzot,
– végzettséget igazoló okiratok másolatát,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
– a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a  pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.
 
Ellátandó feladatok:
Intézményvezetői feladatok.
 
A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot a Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázat”
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a határidő lejártát követő első rendes ülésén dönt.
 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
 
 
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: jegyző
Végrehajtását végzi: személyügyi ügyintéző
 
 
 
 
K.m.f.
                                             
 
       
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző
      
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2010. 12. 21.