205/2012. (X. 29.) számú határozata – Kerekegylet Egyesület kérelme a felvonulási lakótelep használatáról szóló megállapodás módosítására

A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő, a 2602/9 hrsz-ú ingatlanon található Szálloda épületegyüttes konyha és étterem épületének 2012. november 15-ig díjmentesen használatba adására a Kerekegylet Közhasznú Egyesülettel létrejött szerződés időtartamát az egyesület kérelmére 2013. november 15. napjáig meghosszabbítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2012. november 15.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző