183/2012. (X. 8.) számú határozata – Fehérhegy csapadékvíz-elvezetés pályázat pótmunka közbeszerzési eljárásában közbenső döntés meghozatala

 

 
Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
183/2012. (X. 8.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a „Nagymaros-Fehérhegy vízelvezetés – kiegészítő építési beruházás” tárgyban megjelent hirdetményközzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
 
Jelen közbeszerzési eljárásban 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2534 Tát, Gorkij fasor 5.) ajánlattevőt tekinti a szerződés teljesítésére alkalmasnak, és vele folytatja le a tárgyalást.
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.
 
 
Határidő:2012. október 8.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. október 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző