163/2015. (X. 19.) számú határozat – Településrendezési terv módosítása – rendezés alá vont terület módosítása, 049/2 helyrajzi számú szabályozási módosításának elvetése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

163/2015. (X. 19.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat) módosításához korábban 46/2015 (III.30.) számú Kt. határozatában rögzített rendezés alá vont területet módosítja, abból a 049/2 hrsz ingatlanra vonatkozó részt törli, az ingatlant a szabályozási módosítások közül kiemeli.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a véleményezési szakasz keretében az érintett államigazgatási szervek írásos tájékoztatására és a véleményezési szakasz folytatására.

Ezzel párhuzamosan szükséges az ingatlanra vonatkozó szabályozás továbbdolgozása, a természetvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében a szükséges további lépések megtétele.

 

Határidő: 2015. október 22.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: főépítész / városfejlesztési csoport

 

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                 

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. október 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző