161/2014. (X. 20.) számú határozata – Polgármester illetményének megállapítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                           Képviselő-testületének

161/2014. (X. 20.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a polgármester illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. § (4) bekezdés c) pontja szerint 2014. október 12. napjától 448 700 Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Emellett – a korábbi illetményéhez képest jelentős mértékű csökkenést kompenzálva – részére évi 500 000 Ft összegű, az Szja. tv. szerinti elemekre felhasználható béren kívüli juttatást (cafeteria keretet) állapít meg, továbbá a saját tulajdonú gépkocsi hivatali célú használatát téríti meg.

 

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint a polgármester az illetményének 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, melynek összege 67 300 Ft.

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges okmányok elkészítésére és a Magyar Államkincstár részére megküldésre.

 

 

Határidő: 2014. október 24.

Felelős: jegyző

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 21.

 

Dr. Horváth Béla jegyző