157/2013. (VIII. 16.) számú határozata – Árvízi védekezés vis maior pályázatához hiánypótlás (nyilatkozat)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
157/2013. (VIII. 16.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az ebr42 rendszerben 164 515 számon történt igénybejelentéssel és vis-maior pályázattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
A 2013. június hónapban lezajlott, Nagymaros, árvízi védekezés kapcsán kialakult helyzetet megoldani, annak költségeit saját erőből finanszírozni nem tudja.
Az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel kéri a költségek teljes körű megtérítését.
 
A káresemény forrásösszetétele:                                                adatok Ft-ban
Megnevezés
2013. év
%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft
0
0
Biztosító kártérítése Ft
0
0
Egyéb forrás Ft
0
0
Vis maior igény Ft
64 202 633
100
Források összesen Ft
64 202 633
100
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati hiánypótlás benyújtására.
 
Határidő: 2013. augusztus 21.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
K.m.f.
                                         
Rudolf Józsefné s.k.    
alpolgármester                                                  
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. augusztus 21.
 
Dr. Horváth Béla jegyző