15/2015. (I. 26.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítása – Nagyhenc 12098/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

15/2015. (I. 26.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlant értékesítésre fel kell kínálni    620 000 Ft + eljárási díjak, kimérési és az értékbecslési költség értéken a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak.

 

Az értékesítésből származó bevétel elkülönítéséről dönt önkormányzati ingatlanok fenntartására és felújítására.

 

A Képviselő-testület a döntését 2015. június 1-éig tartja fenn, amennyiben addig nem történik meg az adásvételi szerződés aláírása, akkor eláll az ingatlan értékesítésétől.

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy eljárjon az ingatlan értékesítésének ügyében és az adásvételi szerződést megkösse.

 

 

Határidő: 2015. június 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: Városüzemeltetési és Városfejlesztési csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. január 27.

 

Dr. Horváth Béla jegyző