149/2014. (IX. 30.) számú határozata – „Fehérhegyi vízelvezető út” című vis maior pályázattal kapcsolatos döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

149/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő- testület a polgármester ebr42 rendszerben történt előzetes igény bejelentést megerősítve (azonosító: 213 759) úgy határozott, hogy a vis maior címen támogatási igényt nyújt be a Magyar Államkincstár és a megyei kormányhivatal felé.

A káresemények megnevezése és helye: „Fehérhegyi vízelvezető út” 707/21. helyrajzi szám.

Az Önkormányzat az ingatlan (közterület) tekintetében nem rendelkezik biztosítással.

Az Önkormányzat a közterület esetében az út funkcióit más ingatlanán ellátni nem tudja.

A károsodott út kötelező feladatot szolgál.

A káresemény forrásösszetétele:

 

Megnevezés

2014. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

829 650 Ft

10

Biztosító kártérítése

0 Ft

 

Egyéb forrás

0 Ft

 

Vis maior igény

7 466 853 Ft

90

Források összesen

8 296 504 Ft

100

 

Az Önkormányzat vállalja:

          a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

 

A károk helyreállításának (tervezői költségbecslés alapján) tervezett összköltsége 8 296 504 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani saját erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.

 

A Képviselő-testület kizárólag feltétlen szükség esetén a saját forrás legfeljebb 10 % mértékű összegét biztosítja – tekintettel a teljesítőképességét jelentősen meghaladó károkra, és hogy az esemény természeti csapások következtében alakult ki, több települést is érintett.

 

Felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő: 2014. szeptember 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző