148/2010. (IX. 27.) számú határozata – A Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
148/2010. (IX. 27.) számú határozata

A Képviselő-testület a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az önkormányzat közötti feladatmegosztást tartalmazó együttműködési megállapodás tervezetét jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: polgármester

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
 polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 09. 28.