142/2014. (IX. 30.) számú határozata – Mátyás étkezde Nonprofit kft. gyermekétkeztetési költsége térítési díjjal nem fedezett rezsiköltsége megtérítésére kötött szerződés módosítása

 Nagymaros Város Önkormányzata

                                                                     Képviselő-testületének

142/2014. (IX. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a közétkeztetést végző Mátyás Étkezde Nonprofit Kft.-vel az óvodai, iskolai étkeztetés kiegészítő térítési díj megállapítása tárgyában kötött megállapodás alábbi tartalmú kiegészítéséről dönt:

A ténylegesen felmerülő, egy adagra eső rezsiköltséget az ingyenes, kedvezményes étkeztetés támogatása jogcímen támogatott gyermekeken felül valamennyi gyermek esetében 2014. január 1. napjáig visszamenőleg kifizeti a kft. részére (bruttó) 433 Ft/adag összegben.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.

 

 

Határidő: 2014. október 3.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. október 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző