141/2013. (VII. 2.) számú határozata – Folyószámlahitel felvételéről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
141/2013. (VII. 2.) számú határozata
 
 
1. Nagymaros Város Önkormányzatának képviselő-testülete 30.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
 
A hitel futamideje: szerződéskötéstől 2013. szeptember 30-ig.
 
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és engedményezési szerződés megkötésére.
A képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy a 2011. augusztus 29-én kelt,ÖB-8400-2011-0683/J számú, 180.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogszerződés jelen folyószámlahitel igénylésre is kiterjed, ezen folyószámlahitel fedezetét is képezi (ingatlan(ok):
Ingatlan megnevezése:                 kivett épület, udvar
Ingatlan címe:                                         2626 Nagymaros, Váci út 49.
Ingatlan helyrajzi száma, fekvése:            1879/4 hrsz, belterület, 1029 nm
 
Ingatlan megnevezése:                 kivett strandfürdő
Ingatlan címe:                                         2626 Nagymaros, Váci út 49.
Ingatlan helyrajzi száma, fekvése:            1879/5 hrsz, belterület, 2541 nm ).
 
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
 
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. július 2.
 
Gyurcsok Anita aljegyző