139/2012. (VI. 18.) számú határozata – Szálloda utcai lakás bérbeadásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
139/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Szálloda út 8. szám és 2602/2 hrsz. alatti ingatlant a Nagymaros, árvízi védvonal építési beruházásának lebonyolításához, munkásszállás céljára a nyertes kivitelező Magyar Vízépítő Zrt. részére, lakásonként 51 280 Ft/hó bérleti díj ellenében az építési szerződés időtartamára bérbe adja.
 
Az ingatlanban a használhatósághoz szükséges víz- és elektromos hálózati munkálatokat az önkormányzat költségére és megrendelésére kéri elvégeztetni, melyhez az előzetes költségbecslés alapján legfeljebb 300 e Ft összeget biztosít a befolyó bérleti díj bevétel terhére.
 
Erre tekintettel a bérlet legrövidebb időtartamát 4 hónapban állapítja meg.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés összeállítására és aláírására.
 
 
Határidő:2012. június 25.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                      
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző