137/2011. (IX. 27.) számú határozata – Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztés mellékletét képező javaslat alapján módosítja, és az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetű Alapító Okiratot elfogadja.
 
Felkéri a jegyzőt az Alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldésére.
 
 

 

Határidő:2011. október 15.
Felelős:  jegyző
A végrehajtást végzi:Titkárság
 
 

 

 

 

 

K.m.f.

 

                         

 

                        

 
Petrovics László s.k. 
 

polgármester                                                      

 
 
 
 

dr. Horváth Béla s.k.

 

jegyző