135/2012. (VI. 18.) számú határozata – Regejáró Misztrál Fesztivál 2012. évi támogatásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
135/2012. (VI. 18.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi Regejáró Misztrál Fesztivál támogatását az előterjesztés mellékletét képező, a Misztrál Fesztivál Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás elfogadásával a következő kiegészítésekkel hagyja jóvá:
 
Az elektromos áramot a meglévő kapacitás mértékéig (3 x 32 A) biztosítja az önkormányzat.
Az Alapítvány részére rendezvényi támogatásként felajánlja a rendezvény időtartama alatt a parkolási díjból befolyt tényleges bevétel utólagosan kifizetését.
 
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
 
 
Határidő:2012. június 30.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                                  
            
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. június 19.
 
Dr. Horváth Béla jegyző