134/2014. (IX. 9.) számú határozata – Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

134/2014. (IX. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldpont Egyesület és Szerkesztőséggel kötendő turisztikai együttműködési megállapodás-tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:

 

A megállapodás-tervezet 6. pontja „A megállapodás megszüntetése” a következőképpen változik:

„Jelen megállapodást – az adásvételi szerződésre ki nem terjedően – bármelyik fél megfelelő indoklással, 90 napos felmondási határidővel írásban felmondhatja.”

 

A megállapodás-tervezet 3. pontjának második mondata elhagyásra kerül.

 

Felkéri a polgármestert a módosított együttműködési megállapodás aláírására, valamint az egyesület részére történő megküldésére.

 

 

Határidő: 2014. szeptember 29.

Felelős: polgármester, jegyző

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  

 

Gyurcsok Anita s.k.
aljegyző

                   

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. szeptember 10.

 

Gyurcsok Anita aljegyző