Polgárváros királyi panorámával

123/2013. (VI. 24.) számú határozata – Állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről döntés – 10001/4 helyrajzi szám

2013-07-16

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
123/2013. (VI. 24.) számú határozata
 
 
1.       Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Nagymaros 10001/4 helyrajzi számon felvett, kivett, közút megnevezésű, 819 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
2.       Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1., 2. pontjaiban meghatározott (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és az ingatlan-nyilvántartásnak és a településrendezési besorolásnak megfelelően közterület, közlekedési felület célra kívánja felhasználni.
3.       Nagymaros Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4.       Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
5.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 10001/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6.       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagymaros 10001/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
 
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
K.m.f.
                         
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. június 25.
 
Dr. Horváth Béla jegyző

Last modified: 2013-07-16

A hozzászólás jelenleg zárva.