117/2016. (VII. 27.) számú határozat – Ingatlanvásárlási célra (Csillag u. 4.) hitel felvételéről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

117/2016. (VII. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 50 000 000 Ft összegű saját forrású célhitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött, minősített többséggel.

 

1.    A hitel célja: a Nagymaros, Csillag u. 4. (1954/4 hrsz.) szám alatti ingatlan megvásárlása.

A hitel futamidejét a szerződéskötéstől számított 5 év időtartamra, legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig határozza meg.

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, átengedett adóbevételekre – figyelembe véve a mindenkor hatályos Államháztartási törvény és az annak végrehajtásáról szóló kormányrendeleteket, jogszabályokat.

 

 3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a megvásárlásra kerülő, a nagymarosi 1954/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán a hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette korlátlanul rendelkezik.

 

4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett fizetési- és alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Határidő: 2016. augusztus 5.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Mándliné Szabó Katalin s.k.  
alpolgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. július 29.

 

Dr. Horváth Béla jegyző