115/2014. (VII. 21.) számú határozata – Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői munkaköre betöltésére pályázat kiírásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
115/2014. (VII. 21.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület pályázatot hirdet a Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház (Nagymaros, Váci út 11.) intézményvezetői (magasabb vezetői) munkaköre betöltésére.
 
Pályázati feltételek:
a)     A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján
aa) felsőfokú közművelődési vagy könyvtárosi végzettség és szakképzettség, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
ac) a felsőfokú közművelődési, könyvtári végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,
ad) kiemelkedő közművelődési, vagy könyvtárosi szakmai tevékenység végzése,
b)    az intézményben szakirányú közalkalmazotti munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg ilyen munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
c)     magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
d)    büntetlen előélet, cselekvőképesség,
e)     a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a)     az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot,
b)    részletes szakmai önéletrajzot,
c)     végzettséget igazoló okiratok másolatát,
d)    90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolatát,
e)     a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a  pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik,
f)       nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
g)     nyilatkozatot arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását.
 
Ellátandó feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben és az intézmény alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott intézményvezetői feladatok.
 
A vezetői megbízás 2014. szeptember 10-től kezdődő, 2019. szeptember 9-ig tartó 5 év határozott időtartamra szól.
 
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik, a jogszabályi minimum értékekkel számolva.
Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani.
 
A pályázat benyújtási határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30 nap.
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Nagymaros Város Önkormányzatának polgármesteréhez kell benyújtani postai úton, lezárt borítékban az alábbi címre: 2626 Nagymaros, Fő tér 5., Petrovics László polgármester.
 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Közművelődési intézményvezetői pályázat”
 
A pályázat elbírálásának ideje, módja:
A benyújtott pályázatokról a képviselő testület a benyújtási határidő lejártát követő ülésén dönt.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat közzétételéről gondoskodjon.
 
Határidő:2014. július 25.
Felelős:jegyző
A végrehajtás végzi:személyügyi ügyintéző
 
 
 
K.m.f.
                          
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
               
 
A kivonat hiteléül:
2014. július 22.
 
Dr. Horváth Béla jegyző